Norway-Grants.jpg

Lapse Heaolu Arengukeskus viib ellu Norra toetusel projekti "Ämmaemanda koduvisiidid esimestel eluaastatel", ajavahemikus september 2021 kuni august 2023.

Projekti eesmärk on luua tegevusmudel lapseootel ja lapse saanud pere heaolu mõjutavate riskide hindamiseks ja maandamiseks ämmaemanda korduvate sünnitusjärgsete koduvisiitide läbiviimise kaudu koostöös kohalike omavalitsuste ja tervishoiuasutustega erinevates Eesti piirkondades.

27. aprillil 2022 lõpetasid 21 ämmaemandat mitmekülgse koolitusprogrammi, mis andis valmisoleku alustada sünnitusjärgsete koduvisiitidega ja olla toeks äsja lapse saanud peredele. 

                                                                                                                         

 

Koolitatud ämmaemandad viivad pilootprojekti raames läbi sünnitusjärgseid koduvisiite kuni 2023. aasta kevadeni. Seejärel analüüsitakse koos projekti ekspertidega tegevusmudeli tõhusust, rakendatavust ning kasutusvalmidust. Pilootprojekti lõpuks 2023. aasta augustis valmib lõpphinnang ämmaemandate koduvisiitide tegevusmudeli sobivuse kohta Eesti tervishoiu- ja sotsiaalsüsteemi osana.  

Projekti tutvustavad materjalid: flaier, plakat

Projekti meeskond:

Tiina Tõemets – projektijuht, kontakt tiina@lapseheaolu.ee, tel +372 53309105

Inga Mäemets – analüütik, projekti meeskonnaliige

Marge Mahla – ämmaemand, projekti meeskonnaliige

Jana Meier – ämmaemand, projekti meeskonnaliige

 

Projekti koostööpartnerid:

Eesti Ämmaemandate Ühing, Tartu Ülikooli Kliinikum, Tallinna Ülikool, Tartu Tervishoiu Kõrgkool, Tervise Arengu Instituut, Põltsamaa Vallavalitsus, Türi Vallavalitsus, Viljandi Linnavalitsus ja Rakvere Linnavalitsus.

Projekti oodatavad tulemused:

•    riskide hindamiseks on kasutatud kahte hindamisvahendit, mida saab rakendada pere riskitegurite sõelumiseks enne ja/või pärast lapse sündi; 

•    on loodud ettevalmistav koolituskava ja juhendmaterjalid ämmaemanda korduvate koduvisiitide läbiviimiseks; 

•    vähemalt 40 ämmaemandat on saanud ettevalmistuse ja oskused korduvate koduvisiitide läbiviimiseks;

•    on kirjeldatud riskis pere toetusteekonda, selle eeldatav mõju ning rakendatavus Eestis; 

•    vähemalt 40 pere heaolu on suurendatud ämmaemanda sünnitusjärgsete koduvisiitide kaudu; 

•    on koostatud mõjuhinnang ja tehtud ettepanekud sekkumise edaspidiseks rakendamiseks ja rahastamiseks; 

•    vähemalt 250 spetsialisti üle Eesti on teavitatud uuest teenusest ja selle rakendamise põhimõtetest.

16. novembril 2021 toimus projekti tegevusi tutvustav infotund, mille salvestust saab järele vaadata siit.

Projekt on rahastatud Norra ja Euroopa Majanduspiirkonna perioodi 2014–2021 finantsmehhanismide programmist "Kohalik areng ja vaesuse vähendamine" meetme "Rahvatervise meetmete ning integreeritud tervishoiu- ja sotsiaalteenuste kvaliteedi tõstmine kohalikul tasandil" elluviimiseks.

 

 

"Home Visits by Midwives During the First Years of Life"

Project Promoter: Foundation Centre for A Child’s Wellbeing

Project partners: Estonian Association of Midwives, Tartu University Hospital, Tallinn University, Tartu Health Care College, National Institute for Health Development; Viljandi and Rakvere city governments as well as Põltsamaa and Türi municipalities.

Project duration: 01.09.2021–31.08.2023

Total maximum eligible project cost:  € 222 222,22

Project grant rate: 90%

Project objective:

Project objective is to create an action model for assessing and mitigating risks affecting the well-being of pregnant women and families with a child with repeated postpartum home visits carried out by a midwife in cooperation with local governments and health care institutions in different regions across Estonia.

The project activities will result in: 

•    two assessment tools have been used for risk assessment, which can be used to screen for family risk factors before and/or following the birth of a child;

•    a preparatory training plan and instructional materials for repeated home visits by the midwife have been created;

•    at least 40 midwives have received training and skills for repeated home visits;

•    the journey of support for a family at risk, its expected impact and applicability in Estonia are described;

•    the well-being of at least 40 families has been improved through home visits by a midwife following childbirth;

•    an impact assessment has been prepared and proposals have been made for the further implementation and financing of the intervention;

•    at least 250 specialists from across Estonia have been notified of the new service and the principles of its implementation.

Project manager:

Ms Tiina Tõemets

tel. +372 53 309 105

tiina@lapseheaolu.ee

Norway-Grants.jpg