KOV "Perepesade" arenguhüppe projekt

Lapse Heaolu Arengukeskus taotles ja sai toetust Kodanikuühiskonna Sihtkapitali vabaühenduste arenguhüppe 2019. aasta taotlusvoorust summas 25 000 eurot, et viia ellu projekt "Uus kvaliteet pereteenuste osutamisel kolme Perepesa kaudu".

Projekti toetusel tehakse järgmised tegevused: a) Perepesa ja selles osutatavate teenuste mõjususe hindamine ning klientidelt ja koostööpartneritelt tagasiside kogumine. b) Digilahenduse arendamine süsteemseks andmeülevaadete saamiseks. c) Perepesade ühtlase kompetentsitaseme ja motiveerituse tagamiseks töötajate koolitused ja supervisioonid. d) Arengukeskuse meeskonna koolitus ja supervisioon. e) Visioonidokumendi "SA Lapse Heaolu Arengukeskus aastatel

2021–2026" koostamine koostöös organisatsiooonivälise arengueksperdiga.

Lapse Heaolu Arengukeskus tänab KÜSKi toetuse eest!

KOV "Perepesade" arenguhüpet ettevalmistav projekt

Lapse Heaolu Arengukeskus taotles ja sai toetust Kodanikuühiskonna Sihtkapitali vabaühenduste arenguhüpet ettevalmistavast 2019. aasta taotlusvoorust summas 4000 eurot, et viia ellu projekt "Tegevuskava koostamine mõjusate pereteenuste arendamiseks kolmes Eesti piirkonnas".

Projekti eesmärgiks oli viia läbi analüüs lapsevanemate küsitluse põhjal ja saadud tulemustele tuginedes koostada tegevuskava Põltsamaa, Viljandi ja Türi piirkonna arenguhüppe kavandamiseks mõjusate ennetus- ja pereteenuste pakkumisel.

Projekti tulemusena:

  • Valmis Põltsamaa ja Türi vallas ning Viljandi linna eelkooliealiste lapsevanemate seas kevadel kogutud andmete põhjal küsitlusuuringu analüüs.

  • 11. juunil 2019 toimus Esna mõisas Põltsamaa ja Türi valla ning Viljandi linna ühisseminar tegevuskavade koostamise juhendamiseks ning arenguhüppeks vajalike tegevuste kavandamiseks.

  • Valmisid 3 piirkonna (Põltsamaa vald, Türi vald, Viljandi linn) 2019. aasta sügisest tegevust alustavate ennetus- ja peretöökeskuste ehk Perepesade esialgsed tegevus- ja eelarvekavad.

Projekti viisid läbi Lapse Heaolu Arengukeskuse eksperdid ning välise arengueksperdina aitas kaasa Pille Soome. 

Kohalike omavalitsuste põhipartnerid projektis olid:

Livia Kask, Viljandi linnavalitsuse sotsiaalameti juhataja

Rünno Lass, Türi valla haridus-, kultuuri- ja sotsiaalosakonna juhataja

Merike Sumla, Põltsamaa valla sotsiaalosakonna juhataja

Lapse Heaolu Arengukeskus tänab KÜSKi rahalise toetuse eest, mis võimaldas meil vajalikke tegevusi teostada. Südamest täname Türi valda, Põltsamaa valda ja Viljandi linna toreda koostöö eest projekti tegevustes osalemise ning aktiivse panustamise eest ennetus- ja peretöökeskuste ehk Perepesade tegevuse kavandamisel ja käivitamisel!

Kontakt

Kirjuta meile