top of page

Uute Perepesade loomine

Perepesade võrgustik laieneb!

Siin lehel on koondatud info kohalikele omavalitsustele ennetus- ja peretöökeskuse Perepesa loomiseks Euroopa Sotsiaalfondi toetusmeetme toel. Meede avanes 2023. aasta detsembris. 

 

HEA KOHALIKU OMAVALITSUSE ESINDAJA, VÕTA JULGELT ÜHENDUST info@lapseheaolu.ee või helista 53771086 (LaHe tegevjuht Kiira Gornischeff) ja mõtleme koos, mis on järgmised sammud Perepesa avamiseks.

ESFi toetuse taotlemise tingimustega saab tutvuda siin: 

https://www.sm.ee/uudised/avaneb-toetusmeede-kohalikele-omavalitsustele-pereteenuste-loomiseks-ja-arendamiseks

25.09.2023 toimus Perepesade loomise infoseminar kohalikele omavalitsustele.

Esitluste failid:

Ennetuse väärtus kohalikele omavalitsustele. Triin Vilms, Tervise Arengu Instituut
Toetuse tingimused, menetlus ja aruandlus. Gerli Lehe, Sotsiaalministeerium 
Perepesa loomise eeldused ja praktilised sammud. Kiira Gornischeff, LaHe
>>> Infoseminari videosalvestus on järelvaadatav
siit

 

KONSULTATSIOON PEREPESA LOOMISEKS

 

ESFi vahendite taotlemise eelduseks on konsulteerimine LaHe meeskonnaga, et selgitada välja kohaliku omavalitsuse tänased võimalused Perepesa loomiseks.

Konsultatsiooni broneerimiseks kirjuta palun kiira@lapseheaolu.ee.

 

Konsultatsiooni raames keskendume järgmistele teemadele:

 • Perepesa tegevusmudeli detailsem tutvustamine

 • Perepesa tööpõhimõtted ja väärtused

 • Perepesa teenused, andmehaldus

 • Perepesa loomise eeltingimused (KOVs sobivate ruumide olemasolu, eelarve planeerimine, teenuste olemasolu või loomine jt)

 • Koostöö LaHega Perepesa teenuste ja mudeli arendamisel

 

Perepesa loomine oma kogukonnas eeldab tugevat kohaliku omavalitsuse toetust, sh otsustajate tasandil, jätkusuutlikku plaani ja ägedat ja motiveeritud meeskonda.

Palume kohalikel omavalitsustel enne konsultatsiooni broneerimist mõelda läbi järgmised Perepesa loomise eeldused.

PEREPESA LOOMISE CHECK-LIST:

 • Omavalitsuse volikogu on andnud oma kinnituse ja nõusoleku Perepesa loomiseks.

 • Omavalitsuse volikogu on andnud oma kinnituse Perepesa loomiseks vastava eelarve eraldamiseks.

 • Omavalitsusel on olemas plaan Perepesa jätkusuutlikkuse tagamiseks pärast ESFi toetuse lõppemist.

 • Omavalitsusel on olemas sobilikud ruumid Perepesa loomiseks.

 • Omavalitsusel on valmisolek kolme uue täistöökoha loomiseks (Perepesa juht, Perepesa mängutoa juhendaja-koordinaator, Perepesa psühholoog).

 • Omavalitsusel on valmisolek käivitada esimese aasta jooksul kõik Perepesa põhipaketi teenused.

 • Omavalitsusel on valmisolek võtta kasutusele Perepesade ülene andmehaldussüsteem (sh tasuda igakuine andmesüsteemi tasu).

MIS ON PEREPESA?

Perepesa on kogukondlik ennetus- ja peretöökeskus. Perepesa pakub tervikliku lahenduse, kuidas teha süsteemset ja koordineeritud ennetustööd ning korraldada varajast märkamist lapseootel ja väikelastega perede seas kohalikul tasandil, ühest, kodulähedasest kohast. 

 

Iga Perepesa on oma kogukonna nägu, mille loovad Perepesa meeskond, külastavad pered ning kohalikud laste ja peredega tegelevad spetsialistid. Perepesa on koostöös ja ühisloomes tegutsev keskus. Perepesa eesmärk on võimestada lapsevanemaid, pakkuda neile õigeaegset, asjakohast ja professionaalset tuge laste kasvatamisel ning pere- ja paarisuhete loomisel ja hoidmisel.

 

Perepesa luuakse KOVile sobivas juriidilises vormis kas KOVi ametiasutuse struktuuriüksusena, KOVi hallatava asutusena, KOVi sihtasutusena või KOVi lepingulise partnerina. Perepesa edendab tulemuslikku ennetustööd kohalikul tasandil. Perepesa sihtrühm on kõik kogukonna lapseootel ja lastega pered alates rasedusajast kuni lapse kooliminemiseni.

SA Lapse Heaolu Arengukeskus (edaspidi LaHe) töötas välja kogukondliku ennetus- ja peretöökeskuse Perepesa tegevusmudeli. Kohalikul tasandil asutatakse ja luuakse Perepesa kohaliku omavalitsuse poolt, koostöös LaHega. Perepesa tegevuse aluseks on LaHe poolt välja töötatud tegevusmudel.

 

ESFi vahendite taotlemise eelduseks on konsulteerimine LaHe meeskonnaga, et selgitada välja kohaliku omavalitsuse tänased võimalused ja valmisolek Perepesa loomiseks.

PEREPESA TEGEVUS TUGINEB JÄRGMISTELE VÄÄRTUSTELE:

 

Inimlik nägu ja asjatundlik sisu

 • Peredega, omavahel ja koostööpartneritega oleme soojad, sõbralikud ja hoolivad.

 • Loome rõõmu ja mängulisust ning oleme oma tegevustes süsteemsed. 

 • Toome peredeni mõjusad teenused, mis lähtuvad tõendus- ja teaduspõhisest praktikast. 

 • Oleme erialaselt asjatundlikud ja täiendame oma oskuseid pidevalt edasi.

 • Oleme kursis valdkonna arenguga ja teeme parimad valikud Perepesa tegevusmudeli arendamiseks.

Koos loomine ja tegutsemine

 • Tegutseme koos peredega – lähtume perede vajadustest ning ootame peresid kaasa mõtlema ja panustama.  

 • Tegutseme koos riigi, omavalitsuste ja teiste partneritega ning kaasame eksperte ja spetsialiste, et peredeni jõuaksid parimad lahendused.

 • Perepesad töötavad koostöös ja annavad sisendi Perepesa tegevusmudeli arendamiseks.

 • Usume, et ühiskonna kui terviku heaolu sõltub iga lapse ja pere heaolust. 

Usume perede võimekusse 

 • Usume, et igal perel on sisemine võimekus olukordadega hakkama saada.

 • Toetame peresid mõistmise, julgustuse, informatsiooni, kogukondliku keskkonna ja asjakohaste teenustega.


 

PEREPESA ALUSTALAD

 

Universaalne ennetus 

Perepesa tegevused on fookusega universaalsel ennetustegevusel. Universaalsete sekkumistega kujundatakse kogukonna hoiakuid ja väärtusi. Eesmärk on jõuda olukorrani, kus head vanemlikud oskused ja rahulolu pakkuv paarisuhe on loomulik vajadus pereks kasvamisel ning pered peavad tavapäraseks osaleda keskuses pakutavatel teenustel. Kui lapsevanemaks olemisel või paarisuhtes esineb väljakutseid, siis perel on oskused, kuidas selle negatiivset mõju lapse arengule ja heaolule vältida. Vajadusel reageeritakse kriitilistes olukordades abiotsivalt, kasutades professionaalset tuge.

Ühe ukse lähenemine 

Perepesa koondab oma katuse alla sihtgrupi perede heaolu puudutava info, teenused ning kogukondliku toetuse. Eesmärk on tekitada lapsevanemale/perele teadmine ja kindlustunne, et professionaalne ja kogukondlik toetus on olemas ja kättesaadav ühest kohast, kodukoha lähedalt. Perepesa tagab lapseootel ja lastega peredele tugiteenuste kättesaadavuse ühest kohast ja kodu lähedalt. 

 

Teadus- ja tõenduspõhised sekkumised

Perepesas kasutatakse eelkõige teaduslikult tõestatud meetmeid. Pakutavad teenused on eelistatult teaduspõhised, tõenditeadlikud või tõenduspõhised, eesmärgiga tagada võimalikult tõhus tugi pere heaolu suurendamiseks. Lisaks kogutakse keskuses andmeid, et hinnata keskuse ja teenuste tõhusust.

 

Valdkonnaülene koostöö

Laste ja peredega tegutsevad omavalitsuse sotsiaal-, tervise- ja haridusvaldkonna spetsialistid ja -asutused teevad koostööd, et tagada kogukonnas perede terviklik ja mitmekülgne toetamine ning probleemide varajane märkamine. Koostöö aitab muuhulgas vältida hindamiste ja teenuste dubleerimist erinevate spetsialistide poolt. Selleks on vajalik regulaarne koostöö erinevate asutuste ja spetsialistide vahel, kes antud sihtrühmaga kokku puutuvad.

TEENUSED JA TEGEVUSED PEREDELE ÜHE KATUSE ALT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perepesa koondab ühe katuse alla tõhusad ennetavad ja varajast märkamist soodustavad teenused ja tegevused, vt. Joonist allpool. Perepesa tegevusi saadab peresõbralik suhtumine. Perepesa roll on peresid julgustada ja toetada, pakkuda neile mõistmist ning tõendatud ja väärtuslikku infot parimate valikute tegemiseks. 

Ühe ukse põhimõte Perepesa kontekstis tähendab seda, et Perepesa tagab lapseootel ja lastega peredele vajaliku tugisüsteemi ja teenused ühest kohast ja kodu lähedalt:

 • Avatud mängutuba, kuhu saab tulla lapsega mängima. Lisaks toimuvad juhendatud tegevused lastele ja vanematele ning vajadusel osutatakse lühiajalist lapsehoiuteenust.

 • Vanemate teadlikkust tõstvad tegevused – loengud, koolitused, tugigrupid, juturingid.

 • Individuaalne nõustamine lastele, vanematele ja peredele (nt psühholoogi vastuvõtt, pereteraapia, raseduskriisi nõustamine, perelepitus jm). 

 • Perede kohtumispaik. Perepesas saavad beebiootel ja/või väikelastega pered kohtuda, suhelda ja üksteisele toeks olla. See on kogukondlik kooskäimiskoht, kus tekivad sotsiaalsed võrgustikud ja väga teretulnud on kogukondlikud algatused.

TINGIMUSED PEREPESA RUUMIDELE:

Perepesa ruumid ja nende asukoht peavad olema lastega peredele sobilikud (nt ei tohi olla alkoholipoe vahetus lähetuses). Perepesa võiks asuda kogukonna keskses asukohas, et olla peredele kergesti ligipääsetav. Ruumid peaksid vastama lastega perede vajadustele (sh ligipääsetavus lapsevankriga ja erivajadustega inimesele). Ruumid peavad vastama Perepesa ühtsele brändingule ja stiilile. Ruumide sisustamise ja sisekujundamise eest tasub omavalitsus; sisekujundus lepitakse kokku koostöös LaHe sisekujundajaga teiste Perepesadega ühtses stiilis.

Perepesas on ruumid järgmisteks funktsioonideks:

 • mängutuba;

 • ruum, kus pered saavad omavahel suhelda; 

 • nõustamistuba/-toad;

 • koolitusruum. 

Lisaks on Perepesa juhile loodud töötingimused Perepesa tegevuse ja meeskonna töö korraldamiseks, sh koosolekute pidamiseks. Tagatud on vajalikud IT lahendused Perepesa töö tegevusmudeliga kooskõlas korraldamiseks, sh turvaline kliendi andmehaldussüsteem, samuti püsiv internetiühendus ja printimisvõimalus.

Abiruumis on võimalused imetamiseks ja mähkmete vahetamiseks.

Tagatud on ligipääs lapsevankritega ning erivajadustega inimestele.


 

PEREPESA TEENUSED

 

TEENUSTE FOOKUS

 

Teenuste pakkumisel on fookuses: 

 • lapseootuse ja lapse sünniga kohanemine;

 • lapsevanemaks kasvamine (vanemaharidus);

 • pere- ja paarisuhte loomine ning hoidmine;

 • (vaimset) tervist toetavate valikute tegemine;

 • lapse arengu toetamine tema elu erinevatel etappidel. 

PEREPESA TEENUSPAKETT 

 

Perepesa teenuspakett on ajas muutuv ja täienev teenuste kogum, mis kooskõlas LaHe arengusuundadega, uute tõenduspõhiste teenuste kättesaadavusega riigis ning kohaliku omavalitsuse soovide ja võimalustega.

 

2023. aasta juuli seisuga on teenuspakett järgnev:

 • perekool lapseootel peredele;

 • ämmaemanda koduvisiidid;

 • beebivanemate vestlusringid esimese eluaasta toetuseks;

 • psühholoogiline perenõustamine koos tervikvajaduse hindamisega;

 • 2–aastase lapse kõne ja arengu toetamine;

 • vanemlusprogramm “Imelised Aastad” 2–8-aastaste laste vanematele;

 • lühiajaline tasuline lapsehoid ja tasuta lapsehoid teenuste ajal;

 • juhendatud tegevused lastele ja vanematele;

 • koolitused-juturingid.

 

Lisaks võib Perepesa pakkuda ka muid teenuseid, mis sobituvad käesoleva tegevusmudeliga ning kui selleks on olemas vajalikud ressursid:

 • toitumisnõustamine lastega peredele;

 • PREP-paarisuhte ja üksikisiku koolitus;

 • Gordoni perekool;

 • pereteraapia;

 • perelepitus;

 • Pere lahendusring;

 • raseduskriisi nõustamine;

 • vms.

TEENUSSTANDARD

 

Teenuste kohta on koostatud teenusstandard, millele vastavust jälgib LaHe. Standardis on ära toodud teenuse eesmärk, osutamise viis, nõuded osutajale ja riiklikud regulatsioonid. Teenuste lühikirjeldused on toodud Lisas 4.

Kui Perepesa soovib osutada teenust, mis ei kuulu kinnitatud teenuspaketti, siis kooskõlastatakse see LaHega.

PEREPESA ANDMETÖÖTLUS 

 

Perepesade andmetöötluse eesmärkideks on keskuse mõju hindamine ja andmetele tuginev planeerimine. Selleks kogutakse tagasisidet Perepesa toimivuse kohta nii peredelt kui spetsialistidelt, aga ka Perepesa meeskonnalt endalt. Lisaks tagasisidele toimub kliendiandmete korje teenuste osutamisel. Selle eesmärgiks on saada teada: 

 • kui palju kliente Perepesa külastab (sh mitu % KOV-i sihtrühmast on Perepessa jõudnud); 

 • kas/mis teenuste vahel kliendid liiguvad; 

 • kas ühel teenusel käivad pigem korduvad või uued kliendid; 

 • milline on nö keskmine Perepesa klient (kui vana, mis on tema roll – nt ema, isa vanavanem jms); 

 • teenuse lõpetamist/katkestamist, nt kas klient läbis terve Perekooli loengutsükli. 

  


PEREPESA EELARVE JA RAHASTAMISALLIKAD

 

Perepesa peamised kululiigid on:

 • Tööjõukulud;

 • Keskuses pakutavate teenustega seotud kulud;

 • Keskuse ruumidega seotud kulud (sh remont, sisustamine, kommunaalkulud, korrashoid);

 • Kommunikatsioonikulud (sh kodulehe arenduskulud, sotsiaalkampaaniad, meened vms);

 • Töötajatega seotud lähetus-, täiendkoolituse-, supervisioonidega seotud kulud;

 • Muud tegevuskulud, sh keskuse tegevuse dokumenteerimiseks ja –analüüsimiseks kasutatava kliendihaldustarkvara igakuine tasu, kantseleitarbed jm töövahendid.

 

Perepesal on oma eelarve, mis kooskõlastatakse ja kinnitatakse KOVi poolt igal aastal KOVi üldise eelarve menetlemise käigus. Perepesa avamise eelne eelarve koostatakse Perepesa tegevuse ettevalmistamise käigus tulenevalt konkreetse KOVi võimalustest ja vajadustest. 

 

KOV tagab Perepesa tegevuse jätkusuutliku rahastamise täitmaks talle EV seadustega pandud kohustusi perede toetamiseks ja kaitseks. 

 

 

Perepesa, LaHe ja KOV rollid:


 

 

 

Perepesa loomise ajaraam: 
 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bottom of page