top of page
2022. aasta olulisemad sündmused

​    Pilootprojekti kokkuvõtted

 

20. mail Esna mõisas toimus pilootprojekti kokkuvõtete seminar, andsime ülevaate Perepesade pilootprojekti tulemustest. Koos riigi ja kohalike omavalitsuste esindajatega ning Perepesade meeskondadega mõtestasime kahe aasta vältel tehtud tööd ja arutasime ühiselt tulevikuplaane –

kuidas Eestimaa laste ja perede heaolu ennetustööga suurendada. 
2022. aasta alguses läbiviidud vanemlusuuringu ja koostööpartnerite tagasisideuuringu tulemused:

Enamik (92%) vanemlusuuringule vastanutest teadis Perepesast ja ligi pooled (48%) olid seda külastanud. 

Vanemad andsid Perepesa teenustele keskmiseks tagasisisdehinnanguks 9,6/10.

Perepesade koostööpartnerid ja kohalikud omavalitsused hindasid piloodi tegevusi hindega 8,3/10.

Keskuse toimivust hindasid ka Perepesade meeskonnad ning selle koondkeskmiseks kujunes 3,2/4.

    Kahe uue Perepesa avamine

 

14. oktoobril avasime koostöös Tartu linnavalitsusega uue Perepesa Tartus ja 24. oktoobril koostöös Elva vallavalitsusega uue Perepesa Elvas.

Alates augustikuust toimus Perepesade uute meeskondade väljaõpe ja olemasolevate meeskondade täiendkoolitus – 10 koolituspäeva vastavalt koolituskavale.

    Teenuste arendamine

Ämmaemanda koduvisiidid esimestel eluaastatel“ projekti raames on koolitatud 33 ämmaemandat ja 9 ämmaemanduse üliõpilast. Esimene grupp lõpetas koolitustsükli aprillis ja teine grupp novembris. Koolitatud ämmaemandad pakuvad koduvisiite ja on toeks äsja lapse saanud peredele oma teeninduspiirkondades Tartus, Valgas, Võrus, Rakveres, Türil, Viljandis, Ida- ja Lääne-Virumaal, Harjumaal ja Saaremaal.

Projekti eesmärk on välja töötada tegevusmudel lapseootel ja lapse saanud pere heaolu mõjutavate riskide sõelumiseks ja maandamiseks ämmaemanda korduvate sünnitusjärgsete koduvisiitide kaudu koostöös kohalike omavalitsuste ja tervishoiuasutustega eri Eesti piirkondades. 

Pilootprojekti raames toimuvad sünnitusjärgsed koduvisiidid kuni 2023. aasta kevadeni. Seejärel analüüsime koos projekti ekspertidega tegevusmudeli tõhusust, rakendatavust ning kasutusvalmidust. Projekti algatas Sotsiaalministeerium. Projekti viime ellu koostöös Eesti Ämmaemandate Ühingu ja teiste partneritega.

2-aastase lapse kõne ja arengu toetamine 

Kõne ja suhtlemisoskuste tase on oluline 2-aastase lapse üldise arengu näitaja, mis on seotud lapse hilisema arengu, toimetuleku, kooliedukuse ja tervisega. Lapsevanem saab mitmete lihtsate nippidega oma lapse kõne arengule oskuslikult kaasa aidata. Vanemate toetamiseks sellel teekonnal oleme koostöös Tartu Ülikooli arengupsühholoogide ja valdkonna spetsialistidega loonud „2-aastase lapse kõne ja arengu toetamise“ nõustamisprogrammi. Osaleda saavad 22–26 kuu vanuste laste vanemad. Vanemad hindavad oma lapse kõne arengut standardiseeritud kõnetesti abil ja osalevad kolmel grupinõustamisel, mille viivad läbi logopeed ja psühholoog. 

Nõustamisprogramm käivitus Viljandis, Põltsamaal, Türil ja Tartus. Programmi raames uurivad Tartu Ülikooli arengupsühholoogid vanemate teadlikkust laste arengut puudutavatest küsimustest, laste kõnearengu taset nende poolt eesti oludele kohandatud ECDI-II testi lühiversiooniga (Urm ja Tulviste, 2021) ning kasutavad ka teiste uurijate poolt adapteeritud lapse arenguga seotud küsimustikke.

Programmi toetab Sotsiaalministeerium strateegilise partnerluse “Peresõbralik ja lasterikas Eesti” raames.

Papside klubi 

Alates septembrist käivitus Viljandi, Põltsamaa ja Türi Perepesades isadele suunatud programm. Papside klubi on kooskäimise koht, kus oma ala professionaalide juhendamisel avatakse seoseid ja taipamisi laste kasvatamisest ja isaks olemisest.

Kohtumised toimuvad üks kord kuus kuni 2023. aasta aprillini. 

Septembri kohtumise teema oli „Kvaliteetaeg lapsega – vahvad ühistegevused“, läbiviija Papa Piltsberg ehk Illimar Pilt. Oktoobrikuu kohtumise „Isa suure algustähega“ eestvedaja oli Matti Orav. Novembris andis Anti Einpaul papsidele ülevaate lapse ealistest iseärasustest.

Papside klubi toetab Luminor Bank AS.

Toetuspõhine kogukond

Viljandi Perepesas katsetasime koos Innotiimiga uut teenust – toetuspõhise kogukonna moodustamine 0–7-aastaste laste vanematest, kelle üheks sihiks on üksikvanemate toetamine. Jätkame uuel aastal teenuse arendamist ja pakkumist ka teiste Perepesade omavalitsustes. 

    Võrgustikutöö projekti kokkuvõtted 

 

Perepesadele on väga olulised hästi toimivad võrgustikud ehk koostöö kogukonna laste ja peredega töötavate spetsialistidega. Ikka selleks, et kogukonna probleemid saaksid ennatatud ja võimalikult varakult märgatud ja et lastel oleks õnnelikum lapsepõlv. 

24. novembril toimus võrgustikutöö veebiseminar partner-omavalitsuste laste ja peredega töötavatele spetsialistidele ning Perepesade meeskondadele.

Tiina Tõemets ja Mariin Sirk andsid ülevaate ennetusvõrgustike projekti käivitamisest Perepesade näitel. Vaata siit salvestust

Tervise Arengu Instituudi tervise ja heaolu keskuse juht Urve Sellenberg avas võrgustikutöö teooria ja praktika seoseid ning jurist Andres Ojaver andis ülevaate andmekaitsega seotud piirangute kohta. Vaata siit salvestust

Seminar sai teoks tänu Sotsiaalministeeriumi strateegiline partnerluse projektile „Koostöös perede heaks!“ 

Rahvatervise ekspert Riina Raudne tutvustas õppetunde kohalike lapsevanemate võrgustike loomise katses (Playfaire äpi näitel). Sotsioloog Riin Pärnamets andis ülevaate, kuidas Viljandis on tööle hakanud kogukondlik tugivõrgustik lapsevanematele.

Vaata siit salvestust

    Partnerlus

 

Alates 2022. aasta jaanuarist oleme sotsiaalministeeriumi strateegiline partner taotlusvooru „Peresõbralik ja lasterikas Eesti“ tegevuste elluviimisel. 

Sõlmisime uue toetuslepingu ka Heateo Mõjufondiga

    Meie tegemised läbi meediakajastuse

Vaata lähemalt siit.

bottom of page